Close

ระบุภูมิภาค

บัญชีของคุณจะใช้ได้ภายในภูมิภาคเดียวเท่านั้น

World of Tanks Economics

ทำให้ประสบการณ์
World of Tanks
ของคุณดีขึ้น
และเร่งความคืบหน้าของคุณ

ค่าประสบการณ์

ค่าประสบการณ์ (XP) เป็นทรัพยากรในเกมที่คุณจะได้รับจากการรบ คุณสามารถใช้มันในการวิจัยชิ้นส่วนพาหนะก่อนที่จะซื้อ หรือใช้ในการฝึกสมาชิกพลรถถัง ประสบการณ์นั้นถูกแบ่งเป็นค่าประสบการณ์การรบ ค่าประสบการณ์อิสระ และค่าพลรถถัง

เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าประสบการณ์

ค่าประสบการณ์การรบของพาหนะที่วิจัยได้

ค่าประสบการณ์การรบของพาหนะที่วิจัยได้

ค่าประสบการณ์การรบจะสะสมไว้เป็นการเฉพาะสำหรับพาหนะแต่ละคัน มันสามารถถูกใช้ในการวิจัยชิ้นส่วนของพาหนะ หรือสำหรับการปลดล็อคพาหนะคันถัดไปในสายวิทยาการ

ค่าประสบการณ์การรบของพาหนะชั้นยอด

ค่าประสบการณ์การรบของพาหนะชั้นยอด

พาหนะที่มีชิ้นส่วนและพาหนะคันต่อไปวัจยแล้วจะได้รับสถานะชั้นยอด ส่วนพาหนะพิเศษทุกคันจะถือว่าเป็นชั้นยอด พาหนะชั้นยอดแต่ละคันจะมีค่าประสบการณ์การรบเป็นของตัวเองแยกกัน มันสามารถใช้ในการเร่งการฝึกของพลรถถังคันดังกล่าวหรือถูกแปลงเป็นประสบการณ์อิสระได้

ค่าประสบการณ์อิสระ

ค่าประสบการณ์อิสระ

หลังการรบแต่ละครั้ง ประสบการณ์การรบ 5% จะถูกแปลงเป็นค่าประสบการณ์อิสระ แต่ในช่วงพิเศษบางช่วงเปอร์เซนต์นี้อาจจะเพิ่มขึ้นจากเดิม คุณสามารถใช้ค่าประสบการณ์อิสระนี้ในการวิจัยชิ้นส่วนหรือพาหนะใดก็ได้ หรือเร่งการฝึกทักษะและความสามารถสำหรับพลรถถังนายใดก็ได้

ค่าประสบการณ์พลรถถัง

ค่าประสบการณ์พลรถถัง

สมาชิกพลรถถังทุกคนได้รับประสบการณ์เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนค่าประสบการณ์ที่คุณได้รับในการรบ ประสบการณ์พลรถถังจะถูกใช้ในการฝึกพลรถถัง: ทั้งในการปรับปรุงคุณสมบัติหลักและการฝึกทักษะและความสามารถใหม่

การวิจัยชิ้นส่วน

การวิจัยชิ้นส่วน

ชิ้นส่วนจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคุณลักษณะของพาหนะ แต่คุณจำเป็นต้องทำการวิจัยพวกมันด้วยประสบการณ์ก่อนที่จะซื้อได้ ค่าประสบการณ์การรบจะถูกสะสมบนพาหนะที่สามารถวิจัยได้คันนั้นๆเพื่อใช้ในการวิจัยชิ้นส่วนใหม่ ในขณะที่ค่าประสบการณ์อิสระสามารถใช้ในการวิจัยชิ้นส่วนใดๆก็ได้

ประสบการณ์

การวิจัยพาหนะ

การวิจัยพาหนะ

ค่าประสบการณ์การรบจะถูกสะสมบนพาหนะที่วิจัยได้แต่ละคันเพื่อใช้ในการปลดล็อคพาหนะคันถัดไปในสายวิทยาการ ซึ่งโดยมากมักจะมีคุณลักษณะที่ดีกว่าเดิม ค่าประสบการณ์อิสระสามารถถูกนำไปใช้วิจัยพาหนะคันใดก็ได้

ประสบการณ์

การแปลงค่าประสบการณ์

การแปลงค่าประสบการณ์

ค่าประสบการณ์การรบที่ได้รับบนพาหนะชั้นยอดสามารถนำไปแปลงเป็นค่าประสบการณ์อิสระได้ด้วยการใช้ทอง คุณสามารถใช้ค่าประสบการณ์อิสระในการวิจัยชิ้นส่วนหรือพาหนะใดก็ได้

อัตราแลกเปลี่ยน

25 +
1 =
25
การฝึกพลรถถัง

การฝึกพลรถถัง

ค่าประสบการณ์การรบที่สะสมไว้บนพาหนะชั้นยอดสามารถใช้ในการเร่งการฝึกพลรถถังบนพาหนะคันดังกล่าว ประสบการณ์อิสระสามารถนำไปใช้ฝึกทักษะและความสามารถของพลรถถังของพาหนะคันใดก็ได้

ประสบการณ์