Close

ระบุภูมิภาค

บัญชีของคุณจะใช้ได้ภายในภูมิภาคเดียวเท่านั้น

World of Tanks Economics

ทำให้ประสบการณ์
World of Tanks
ของคุณดีขึ้น
และเร่งความคืบหน้าของคุณ

บััญชีพิเศษ WoT

บัญชีพิเศษ WoT เป็นรูปแบบปรับปรุงของบัญชีพิเศษ Wargaming และมีให้เฉพาะ ผู้เล่น World of Tanks เท่านั้น โดยจะทำให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์และเงินมากกว่าเดิม 50% และยังมอบโบนัสเพิ่มเติมเช่นการเข้าปฏิบัติภารกิจประจำวันและรางวัลต่างๆ การยกเว้นสองแผนที่ที่คุณเลือก คลังเงินสำรอง และอื่นๆ อีกมากมาย
ร้านค้าพิเศษ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีพิเศษ

โบนัสพลรถถัง

โบนัสพลรถถัง

คุณสามารถยกระดับพลรถถังในอัตราที่เร็วกว่าเดิมได้

โบนัส:

โบนัส:
50%
ค่าประสบการณ์พลรถถังต่อการรบ
รายได้ที่เพิ่มขึ้น

รายได้ที่เพิ่มขึ้น

บัญชีพิเศษ WoT จะทำให้ได้รับเงินต่อการรบมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ซื้อพาหนะและชิ้นส่วนได้เร็วกว่าเดิม

โบนัส เงิน

โบนัส เงิน
50%
ต่อการรบ
โบนัสค่าประสบการณ์

โบนัสค่าประสบการณ์

บัญชีพิเศษ WoT นั้นจะทำให้ได้รับประสบการณ์ต่อการรบมากขึ้น

โบนัส:ค่าประสบการณ์

โบนัส:ค่าประสบการณ์
50%
ต่อการรบ